Optagelserne af de svigt, som to plejehjemsbeboere i Aarhus og Randers udsættes for, har været sommerens helt store samtaleemne. Optagelserne og den efterfølgende debat viser, at der er behov for, at kvaliteten af den omsorg, der ydes svækkede ældre, kommer tilbage i fokus.

Et skridt mod at finde løsningerne, er det ældrepolitiske topmøde, som sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har meddelt, at han snart vil invitere til. På topmødet skal borgere, pårørende, ledere, medarbejdere og andre med viden komme med konkrete idéer og forslag til retningen for fremtidens ældreplejen.

Mere synlig ledelse
Nogle af de forslag, som Danske Ældreråd ønsker at fremføre, er, at der er brug for mere synlige og nærværende ledere, som er tæt på opgaven, superviserer og kan være med til at sætte retning for kulturen i det daglige.

Der er også behov for, at plejehjemmene i langt større omfang inddrager og lytter til borgere og pårørende. For eksempel kunne landets plejehjem gøre det til en fast rutine at afholde møder, hvor beboere, pårørende og medarbejdere kan have en dialog om trivsel, nye initiativer, bekymringer og forbedringer.

Det er vigtigt, at borgere og pårørende ved, hvor de kan henvende sig, hvis noget ikke er, som det skal være, og at de kender til muligheden for at rette en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de ikke bliver hørt i kommunen.

Ambitionsniveauet for det kommunale tilsyn skal hæves
Danske Ældreråd mener også, at ambitionsniveauet for de kommunale tilsyn på plejehjemmene og i hjemmeplejen skal hæves. Ikke med det primære formål at påvise fejl og svigt, men først og fremmest for at sikre læring og forbedre kvaliteten.

Det er i dag ingen krav til, hvad de kommunale tilsyn skal indeholde. På tværs af landet er ambitionsniveauet i de kommunale tilsyn derfor også meget forskelligt.

Danske Ældreråd mener, der bør stilles nogle nationale krav til indholdet i og opfølgningen på de kommunale tilsyn med ældreplejen. Tilsyn fanger ikke alt, men det er et vigtigt element i den løbende kvalitetsopfølgning og dermed også en del af løsningen.

Opkvalificering af medarbejdere
Vi kommer heller ikke uden om, at vi lige nu kigger ind i nogle enorme rekrutteringsudfordringer i ældreplejen, som betyder, kommunerne ofte må ansætte ufaglært arbejdskraft, og at nye medarbejdere alt for hurtigt kastes ud i selv at skulle løse opgaverne i stedet for at få den nødvendige oplæring. Det er der ikke nogen enkel løsning på. Men en del af løsningen er, at det skal være mere attraktivt uddanne sig og gøre karriere inden for ældreplejen, ligesom der er behov for en større flerfaglighed.

Ældreområdet tåler ikke flere besparelser
I sidste ende er man fra politisk hold nødt til at erkende, at der også på ældreområdet er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Efter flere år, hvor pengene ikke er fulgt med stigningen i antallet af ældre, er der et stort efterslæb, som skal rettes op.

Besparelser, der bare bliver ved og ved, kan ikke undgå at sætte sine spor. Medarbejderne løber for stærkt og har for kort tid til at løse opgaverne og til omsorg. Det slider. Besparelser og tidspres fører selvfølgelig ikke i sig selv til den adfærd og kultur, som optagelserne fra Aarhus og Randers viser. Men for få ressourcer kan øge risikoen for omsorgssvigt.

Den nuværende regering skal have ros for, at være gået i gang med at tilføre flere midler til området, men det har langt fra sat en prop i udhulingen af ældreområdet. Beregninger fra Sundheds- og Ældreministerie, viser for eksempel, at flere end en fjerdedel af kommunerne budgetterer med færre udgifter til ældreområdet i 2020 sammenlignet med 2019.

I dette nyhedsbrev og i dette indlæg i Kristeligt Dagblad kan du læse mere om, hvad Danske Ældreråd mener, skal gøres for at løfte ældreområdet. Du kan også læse om, hvordan Ældrerådet i Aarhus har håndteret sagen omkring Kongsgården. Danske Ældreråd mener, at håndteringen er et godt eksempel på, hvordan man som Ældreråd kan agere i medierne, når en af de største skandalesager på ældreområdet udspiller sig i ens kommune.

Mogens Rasmussen
Formand