Regeringen kom den 18. januar med sit længe ventede udspil til en sundhedsreform. Danske Ældreråd var onsdag den 30. januar inviteret til møde med ministeren for offentlig innovation og sundhedsministeren for at drøfte udspillet. Med til mødet var også Alzheimerforeningen og Ældresagen.

Danske Ældreråd er enig i afsættet for regeringens sundsreform, nemlig en styrket indsats for den øgede ældrebefolkning og det stigende antal kronikere og ældre medicinske patienter. Flere ældre skal hjælpes i eller tæt på hjemmet, så de kan undgå indlæggelse på sygehus. Det er målet, og det deler vi i Danske Ældreråd. Men når det er sagt, så er den afgørende faktor for Danske Ældreråd en sikkerhed for, at kvaliteten er i orden. Derfor vil netop kvaliteten af kommunernes sundhedsydelser være noget, som ældrerådene skal holde skarpt øje med, også i fremtiden.

Vigtigt med nationale standarder for kvaliteten i det nære sundhedsvæsen
Danske Ældreråd finder det afgørende, at der stilles nationale krav til udstyr og kompetencer, når flere og mere komplicerede sundhedsfaglige opgaver flyttes ud. Hvis vi skal kunne have tillid til kvaliteten, så må den ikke svinge for meget fra kommune til kommune.

Et godt eksempel er Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion – den har været et nyttigt redskab for de lokale ældreråd i dialogen med kommunerne om kvaliteten i akutfunktionen. Det er helt afgørende, at kommunerne er klar, når det nære sundhedsvæsen overtager opgaverne – og derfor skal de national kvalitetskrav også være på plads allerede på det tidpunkt, hvor opgaverne flyttes.

Inddragelsen af ældrerådene bør fremgå eksplicit
Det fremgår af regeringens udspil, at de 21 sundhedsfællesskaber får til opgave at inddrage patienter, pårørende og borgere, og der bliver nævnt nogle eksempler på, hvordan det kan ske. Fx gennem høringer. Det fremgår også, at sundhedsfællesskaberne overtager dialogen med patientinddragelsesudvalget (PIU).

Danske Ældreråd ser gerne, at denne patient- og borgerinddragelse bliver formuleret mere som et krav til sundhedsfællesskaberne. Ældrerådene repræsenterer den målgruppe, som sundhedsfællesskaberne i høj grad er sat i verden for at skabe mere sammenhæng for – nemlig den øgede ældrebefolkning. Men vi er ikke nævnt.

I Danske Ældreråd mener vi, det bør fremgå eksplicit, at ældrerådene i de berørte kommuner skal inddrages og høres i forhold til arbejdet i sundhedsfællesskaberne. Ligesom ældrerådene i dag er centrale høringsparter i forhold til fx sundhedsaftalerne.

Publiceret den 31. januar 2019