Kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom ophørte den 1. februar 2022. Dette medfører samtidig, at de regler om coronarestriktioner, der er udstedt på social- og ældreområdet om krav om coronapas for besøgende m.v. og krav om anvendelse af mundbind eller visir for besøgende m.v. og ansatte på indendørs fællesarealer på sociale tilbud og plejehjem ikke videreføres efter den 31. januar 2022.

Opfordrer til fortsat brug af mundbind og coronapas
På baggrund af Epidemikommissionens indstilling opfordrer Social- og Ældreministeriet dog til, at ordninger om fremvisning af coronapas og om anvendelse af mundbind/visir på plejehjem og på sociale tilbud så vidt muligt opretholdes.

Ministeriet opfordrer endvidere til fortsat fokus på testindsatsen ift. ansatte i ældreplejen og på sociale tilbud samt besøgende på plejehjem og sociale tilbud.

Muligt at opretholde krav for besøgende på plejehjem
Ældreministeriet oplyser, at det med henvisning til de almindelige principper om anstaltsforhold vurderes at være muligt for plejehjem lokalt at opretholde et krav om, at besøgende, hvis de befinder sig på indendørs eller udendørs fællesarealer, skal kunne fremvise et coronapas.

Det vurderes også muligt at opretholde et krav for besøgende om anvendelse af mundbind eller visir på indendørs fællesarealer.

Det er ledelsen på det enkelte plejehjem, der kan beslutte, om de nævnte krav om coronapas og mundbind/visir skal opretholdes. For kommunale plejehjem vil en beslutning herom også kunne træffes fra centralt hold i kommunen.

Det bemærkes, at indførelse af ordensbestemmelser med henvisning til principperne om anstaltsforhold skal være proportionale og ikke må gå længere end forholdet tilsiger. Dette er bl.a. ensbetydende med, at der skal være en saglig begrundelse for at indføre bestemmelserne, og der må ikke varetages usaglige hensyn.

Opfordrer også til mundbind i hjemmeplejen
Den samme opfordring lyder også for ansatte i hjemmeplejen. Social- og Ældreministeriet opfordrer til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir så vidt muligt opretholdes i både den kommunale og private hjemmepleje, når ansatte besøger borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19.

Det er arbejdsgiveren, der kan beslutte, om der fortsat skal gælde krav om, at ansatte i hjemmeplejen skal bære mundbind eller visir. Beslutningen skal være sagligt og driftsmæssigt begrundet, og man bør som ansat kunne fritages fra kravet, hvis man f.eks. pga. helbredsmæssige eller andre årsager ikke kan bære mundbind eller visir.

Læs mere i denne vejledning fra Sundhedsmyndighederne