Hvor mange medlemmer har ældrerådene? Og hvem er de – hvor gamle er de, hvad er fordelingen på køn, er de på arbejdsmarkedet og har de en fortid i kommunalpolitik? Hvordan organiserer rådene sig med forretningsudvalg og andre udvalg? Det er nogle af de spørgsmål, som denne undersøgelse giver svar på.

Undersøgelsen er gennemført af Danske Ældreråd i perioden februar – marts 2022, og bygger på besvarelser fra 92 ældreråd. For at kunne følge udviklingen over tid refererer denne undersøgelse også til andre opgørelser af Danske Ældreråd.

Så mange medlemmer har ældrerådene
Det typiske antal er 9 medlemmer, hvilket 37 ældreråd har.

Gennemsnitligt har ældrerådene 9,7 medlemmer, hvilket svarer til antallet i 2013.

Hvert ældreråd skal have minimum fem medlemmer.

*Ældrerådet har fået dispensation til at have færre medlemmer.

Balance mellem nye og mere erfarne medlemmer
Omkring halvdelen af medlemmerne (49 procent) var medlem af ældrerådet i den forudgående periode.

Der er også mange nye formænd: Cirka halvdelen (48 formænd) har angivet, at de har været formand nul eller et år.

Dertil kommer, at der er 20 af de nye formænd, som  også er helt nye i ældrerådet (de har været medlem af rådet i nul eller ét år).

Ligelig kønsfordeling
I ældrerådene er kønsfordelingen næsten lige med en lille overvægt af kvinder:

Der er 51 procent kvinder og 49 procent mænd (opgørelse fra Danske Ældreråd som bygger på data fra 69 ældrerådsvalg afholdt i efteråret 2021). Balancen er dermed rykket i forhold til en opgørelse fra 2013, der viser, at der i ældrerådet var 51 procent mænd og 49 procent kvinder.

Jævn aldersfordeling
79 ældreråd har besvaret spørgsmålet om aldersfordelingen i ældrerådet.

Den gennemsnitlige alder for et medlem af ældrerådet i 2022 er 72 år. Dermed er gennemsnitsalderen på samme niveau som i 2013.

Langt de fleste af medlemmerne er mellem 65 og 80 år, mens der kun er 7 procent mellem 60 og 64 år og ligeledes 8 procent over 80 år.

Lidt over en tredjedel af medlemmerne er mellem 70-74 år.

Aktive ældrerådsmedlemmer
66 procent af rådene svarede bekræftende på, at de har et eller flere medlemmer, som arbejder / er erhvervsaktive.

Det er en markant stigning i forhold til 2013, hvor der var erhvervsaktive medlemmer i 38 procent af rådene.

I mere end to ud af tre råd er der medlemmer, som har en fortid i kommunalpolitik, og i mange råd gælder det for mere end ét medlem.

I alt har 13 procent af landets ældrerådsmedlemmer tidligere været medlem af en kommunalbestyrelse, hvilket er et lille fald fra 2013, hvor der var 15 procent.

Der er meget få medlemmer af ældrerådet, som samtidig er medlem af kommunalbestyrelsen – det gør sig gældende i ét råd for én person. Andelen er således færre end i 2013, hvor  der var ældrerådsmedlemmer, som  også var medlem af en kommunalbestyrelse, i syv råd.

Udviklingen i ældrerådenes sammensætning?

  • Rådene har samme antal medlemmer som i 2013.
  • Der er stort set lige mange kvinder og mænd repræsenteret både i 2013 og nu.
  • Et ældrerådsmedlems gennemsnitsalder er 72 år i 2022 – næsten det samme som i 2013 (71 år).
  • I to ud af tre ældreråd er der et eller flere erhvervsaktive medlemmer – det er en markant stigning fra 2013, hvor det nærmere var tilfældet i ét ud af tre råd (38 procent).
  • 13 procent af medlemmerne har en fortid i kommunalpolitik – en lille smule færre end i 2013.

Ældreråd specialiserer sig
Rådene organiserer sig på forskellig vis, men to ud af tre råd (62) har et formandskab/ forretningsudvalg.

Over halvdelen af rådene har faste udvalg/ arbejdsgrupper. Udover de områder, som er nævnt i skemaet, er der faste udvalg for kommunikation, velfærdsteknologi og kost.

De fleste af de råd, som ikke har faste udvalg, tilføjer, at de opretter ad hoc-udvalg efter behov.

Andre at enkelte medlemmer i rådet har ansvar for at følge bestemte områder.

Endelig er der råd, der endnu ikke har etableret en udvalgsstruktur.

Tæt kontakt til plejehjem i kommunen
64 procent af rådene svarer, at der er oprettet råd/bestyrelser for beboere og pårørende på plejehjemmene i kommunen. Heraf er medlemmer af rådene repræsenteret i to ud af tre bestyrelser – 42 af 66.

Lidt over halvdelen af rådene (49) angiver desuden, at hvert plejehjem i kommunen har en fast kontaktperson i ældrerådet.

Undersøgelsen kan downloades som pdf her