På de steder hvor de især lykkedes med at skabe en værdig ældrepleje, er der ofte en dygtig faglig ledelse, som er tæt på både medarbejdere og borgere, skriver Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for værdig ældrepleje, Sundhedsstyrelsen i denne artikel.

 ”Værdighed er ikke det samme for alle. Det er individuelt, og det har jeg tænkt meget over. Jeg har faktisk fået nye måder at se det med værdighed på – rent professionelt. Jeg har mere fokus på at virkelig lytte til, hvad borgeren siger – men også fået metoder at bruge det, og få lagt gode planer for borgerens hverdag”.

Sådan fortæller en medarbejder, der har deltaget på et af Videnscentrets praksisnære rejseholdsforløb.

Videnscenter for værdig ældrepleje er sat i verden for at understøtte mere værdighed i ældreplejen – og det kan kun lade sig gøre, hvis vi arbejder meget konkret med at tage udgangspunkt i dét, der foregår i praksis.

Hvad er værdighed i ældreplejen?
Værdighed er på mange måder et luftigt begreb. Når vi i Videnscentret arbejder med ”værdighed”, så er det vores udgangspunkt, at alle mennesker er lige værdige, men oplevelsen af værdighed er altid individuel.

Værdighed i ældreplejen skabes i faglige fællesskaber og organisatoriske rammer med udgangspunkt i de enkelte borgere, som modtager ældrepleje.

Vi understøtter det relationelle arbejde mellem den ældre borger og den medarbejder, der skal drage omsorg for borgeren, og vi bidrager til udvikling af den faglighed, medarbejderne skal bruge til at løfte opgaven. Samtidig har vi konstant fokus på at ruste ledelsen og organisationen bedst muligt til at lede og løfte det daglige arbejde med en værdig ældrepleje.

Nogle af de indsatser, der gør en forskel
Vi har gjort os mange gode erfaringer med at arbejde konkret og praksisnært.

I vores rejseholdsforløb gennemføres et længerevarende læringsforløb på arbejdspladserne, hvor medarbejderne videreudvikler deres faglige kompetencer og i samarbejde med deres ledere implementerer systematiske metoder til at tage vare på borgernes trivsel. Lederne deltager nemlig også i forløbene og styrkes derved i deres faglige ledelse.

Kommuner henvender sig også til os for at få korte konsultations- og rådgivningsforløb, som er rettet mod ledelse og organisation, hvor vi især arbejder med, hvordan de organisatoriske rammer og strukturer i højere grad kan understøtte, at man kan tage konkret og nært udgangspunkt i den enkelte borger.

Vi ved, at inddragelse og samskabelse kan give værdifulde input til en endnu mere værdig ældrepleje. Derfor afholder vi også store lokale workshops (når der ikke er corona), hvor man på tværs af fagligheder og ledelseslag – og med inddragelse af ældreråd, borgere og pårørende kan arbejde sammen om, hvordan man ønsker at værdighed i ældreplejen konkret skal udfolde sig i ens kommune eller organisation.

Når det virkelig lykkes…
”Systematikken er vigtig. Den gør, at vi handler og følger op. Vi reflekterer mere i vores hverdag, end vi gjorde før. Vi tænker mere og diskuterer, hvad vi kan gøre. Vi afprøver, vurderer effekten og så går vi videre i processen – ind til vi finder den bedste vej til borgens trivsel” Citat, leder i ældreplejen, som har deltaget i et læringsforløb.

Selvom der er mange udfordringer i ældreplejen, så møder vi også mange dygtige medarbejdere og ledere, som gør et fantastisk stykke arbejde.

På de steder hvor de især lykkedes med at skabe en værdig ældrepleje, er der ofte en dygtig faglig ledelse, som er tæt på både medarbejdere og borgere.

Værdig ældrepleje kræver systematisk arbejde med borgernes trivsel og meningsfulde hverdag, med at skabe faglig refleksion og med hele tiden at have blik for, hvad effekten af indsatserne er for borgeren – frem for måske blot at tjekke af på en liste, at ”opgaverne er udført”. De steder, hvor de måske oplever store udfordringer, kan med fordel lade sig inspirere af de gode eksempler.

Ældrerådene bidrager
Siden Videnscentrets åbning i 2018 har Danske Ældreråd på forskellig vis bidraget til arbejdet for en mere værdig ældrepleje: De er repræsenteret i Det Nationale Råd for Videnscentret og medlemmer af ældreråd rundt om i landet deltager aktivt i vores referencegruppe for borgere og pårørende*.

Men hvad kan ældrerådene så gøre lokalt? Vi ved af erfaring, at det nytter noget at beslutte sig for, at værdighedspolitikkerne skal kunne mærkes i praksis af borgere og pårørende – og hvordan sikrer man så det?

Mange steder kan netop ældrerådene være dem, der lægger op til drøftelser om, hvordan værdighedspolitikker kan omsættes til praksis. Der er meget, der skal løftes – men også meget som allerede fungerer rigtig godt.

Så tal højt om dét, der virker! Sæt spotlight på det – hyld og anerkend det. Men prøv også at spørge til, hvordan man mon arbejder fagligt og systematisk med værdighed i ældreplejen i netop jeres kommune.

Om Videnscenter for Værdig Ældrepleje

Videnscenter for Værdig Ældrepleje blev etableret som led i satspuljeaftalen 2018 – 2021. Formålet med Videnscentret er at understøtte kommunernes arbejde med at sikre en værdig ældrepleje. Det sker blandt igennem praksisnær læring, organisatorisk udvikling og rådgivning, formidling af viden og metoder til arbejdet med værdighed i praksis. 

Videnscentrets aktiviteter tager overodnet udgangspunkt i de syv fokusområder, som også udgør afsættet for kommunernes værdighedspolitikker:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  • Mad og måltider
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Ensomhed

I forbindelse med finansloven 2021 er Videnscenter for Værdig Ældrepleje blevet forlænget, og kan derfor fortsætte frem til 2023.

Alle Videnscentrets aktiviteter er gratis. Læs mere på Videnscentret hjemmeside. Og følg os på Facebook og LinkedIn.

Denne artikel er skrevet af Kari Rose Holm, programleder i Videnscenter for værdig ældrepleje, Sundhedsstyrelsen.

*Note: Danske Ældreråd er repræsenteret i det nationale råd og har tillige tre repræsenteret i bruger-/pårørendegruppen. Marianne Lundsgaard har gennem de seneste tre år repræsenteret Danske Ældreråd i det nationale råd. Anker Andersen, Kirsten Broberg og May-Britt Horst repræsenterer Danske Ældreråd i bruger-/pårørendegruppen under Videnscentret (red.)