Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2021. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere. Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet d. 10. maj 2021.

Grundet situationen med Covid-19 er vi desværre nødt til at aflyse de planlagte formands- og næstformandsmøder den 22. februar til 4. marts 2021, hvor det var planlagt at afholde valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har besluttet, at valgene til bestyrelsen 2021 i stedet afholdes uden fremmøde, men ved skriftlig stemmeafgivning.

Bestyrelsen er optaget af at sikre, at Danske Ældreråd har en valgt bestyrelse til at tage over efter forårets repræsentantskabsmøde, hvor den nuværende bestyrelse fratræder.

Opstillede kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 kan ses her

Bestyrelsesvalg 2021
Bestyrelsesvalget afholdes skriftligt ved, at stemmeberettigede medlemmer af rådene afgiver deres stemme pr. mail til sekretariatet, jf.  revideret forretningsorden for bestyrelsesvalget samt tidsplan.

Oversigt over antal stemmeberettigede repræsentanter for hvert ældreråd kan læses her.

Tidsplan
De allerede udmeldte frister for indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget er uændrede, men det er vigtigt at være opmærksom på de nu fastsatte frister for indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede samt skriftlig stemmeafgivning. Se nedenfor.

Vi forventer fortsat at kunne afholde repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021 på Nyborg Strand (men formentlig med et begrænset antal deltagere). Der udsendes nærmere information herom i februar.

Anmeldelse af kandidater:
Kandidater indstilles af et eller flere råd i egen valgkredse blandt valgkredsens medlemmer.
Hvert råd kan højst indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat til stedfortræder.
Kandidater indstilles af rådet på det vedhæftede skema – med navn og mailadresse, samt om der kandideres til bestyrelse eller stedfortræder eller begge poster.
Kandidaten udfylder selv max.10 linjers begrundelse for at stille op til Danske Ældreråds bestyrelse, samt vedhæfter foto.

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Revideret Tidsplan:

Kandidatanmeldelser:

For valgkreds 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland) gælder:

 • Torsdag den 21. januar 2021 kl. 12.00
  Ældreråd i valgkredsene har frist for indsendelse af anmeldelser om kandidater til posten som
  bestyrelsesmedlem og/eller stedfortræder i bestyrelsen.
 • Fredag den 22. januar 2021
  Sekretariatet udsender information om de opstillede kandidater og valgafviklingen, herunder
  indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede, til formænd for ældreråd i valgkredsene. Materialet
  lægges også på hjemmesiden. Materialet findes her.

For valgkreds 1, 8, 9 og 10 (Nordjylland og Hovedstaden) gælder:

 • Torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.00
  Ældreråd i valgkredsene har frist for indsendelse af anmeldelser om kandidater til posten som
  bestyrelsesmedlem og/eller stedfortræder i bestyrelsen.
 • Fredag den 29. januar 2021
  Sekretariatet udsender information om de opstillede kandidater og valgafviklingen, herunder
  indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede, til formænd for ældreråd i valgkredsene. Materialet
  lægges også på hjemmesiden. Materialet findes her.

Oplysning om stemmeberettigede

 • Torsdag den 11. februar 2021
  Ældrerådsformænd har frist for indsendelse af navn og e-mailadresse på stemmeberettigede
  medlemmer af ældrerådet til sekretariatet. Rådets antal stemmeberettigede fremgår af vedhæftede
  dokument.

Afstemning

 • Mandag den 22. februar – mandag den 1. marts 2021 valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valgene afvikles ved skriftlig stemmeafgivelse i de 10 valgkredse via e-mail til sekretariatet. Der
  stemmes på kandidater til bestyrelsen.
 • Mandag den 8. marts – mandag den 15. marts 2021 valg af stedfortrædere
  Valgene afvikles ved skriftlig stemmeafgivelse i de 10 valgkredse via e-mail til sekretariatet. Der
  stemmes på kandidater til stedfortrædere i bestyrelsen.

Valgresultat

 • Tirsdag den 16. marts 2021
  Valgets resultat offentliggøres til alle medlemmer.

Information vedrørende valg af formand for Danske Ældreråd sker i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i 2021.

Bilag:

Seniorkonsulent Marianne Lundsgaard varetager valgforberedelsen, og kan kontaktes for spørgsmål på
mail: ml@danske-aeldreraad.dk eller telefon: 20 49 93 19 / 38 77 01 65.

Udgivet 18. november 2020. Opdateret den 29. januar 2021