Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd

Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2021. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere. Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet d. 10. maj 2021.

Valg:

Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds 10 valgkredse. Valg afholdes fra kl. 14.45 – 15.30 i forbindelse med formands- og næstformandsmøder i Danske Ældreråd.

Valg afholdes således:

Valgkreds 1 i Nordjylland
Torsdag den 4. marts, Hotel Søparken, Aalborg

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland        
Mandag den 22. februar, Tinghallen, Viborg

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark  
Onsdag den 24. februar, Fuglsangcentret, Fredericia

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland         
Torsdag den 25. februar, Theilgaard Den Hvide by, Køge

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden    
Onsdag den 3. marts, Hotel Lautrup Park, Ballerup

Rådet afholder udgifter til transport til valgstedet.

Bestyrelsen har efter vedtægtens § 9, stk. 8, besluttet, at valg afvikles og ledes af en valgstyrer, der er udpeget af bestyrelsen. Valgstyreren udpeges af og blandt formandskab og sekretariat. Danske Ældreråds formandskab er valgansvarlig. Sekretariatet varetager praktiske forhold vedrørende valget.

Valg til bestyrelsen sker efter § 6 og § 9 i vedtægten for Danske Ældreråd.

Anmeldelse af kandidater:

Kandidater indstilles af et eller flere råd i egen valgkredse blandt valgkredsens medlemmer.
Hvert råd kan højst indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat til stedfortræder.
Kandidater indstilles af rådet på det vedhæftede skema – med navn og mailadresse, samt om der kandideres til bestyrelse eller stedfortræder eller begge poster.
Kandidaten udfylder selv max.10 linjers begrundelse for at stille op til Danske Ældreråds bestyrelse, samt vedhæfter foto.

Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.

Kandidatanmeldelser skal være sekretariatet i hænde som følger:

Den 21. januar 2021 kl. 12.00: Valgkreds 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland)
Den 28. januar 2021 kl. 12.00: Valgkreds 1, 8, 9, 10 (Nordjylland og Hovedstaden)

Tidsplan:

  • Sekretariatet udsender information om valgmøde med specifikke informationer vedrørende valget, herunder tid og sted for valg til bestyrelse, forretningsorden for valg til bestyrelse, fuldmagt til stemmeafgivelse, præsentation af opstillede kandidater m.m. til ældrerådene som følger:

    Den 22. januar 2021: til valgkreds 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland)
    Den 29 januar 2021: til valgkreds 1, 8, 9, 10 (Nordjylland og Hovedstaden)

  • Den 22. februar – 4. marts 2021: Valgene afvikles i 10 valgkredse.

  • Den 9. marts 2021: Valgets resultat offentliggøres til alle medlemmer.

  • Information vedrørende valg af formand for Danske Ældreråd sker i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet i 2021.

Bilag:

Seniorkonsulent Marianne Lundsgaard varetager valgforberedelsen, og kan kontaktes for spørgsmål på
mail: ml@danske-aeldreraad.dk eller telefon: 20 49 93 19 / 38 77 01 65.

Ovenstående er også sendt per mail til alle ældre/seniorrådsformænd 18. november 2020.

Scroll til toppen