Der foregår flere forsøg med plejehjemsbestyrelser rundt om i kommunerne, ligesom bruger- og pårørenderåd genindføres flere steder. Danske Ældreråd hilser initiativerne velkomne. Mere inddragelse er nødvendig, hvis plejehjem i større grad skal møde ældres behov.

Der foregår flere forsøg med plejehjemsbestyrelser rundt om i kommunerne, ligesom bruger- og pårørenderåd genindføres flere steder. Danske Ældreråd hilser initiativerne velkomne. Mere inddragelse er nødvendig, hvis plejehjem i større grad skal møde ældres behov.

Fem ældreråd og Danske Ældreråd var i sidste uge til virtuelt møde med social- og ældreminister Astrid Krag. Blandt de mange ting vi drøftede var en genindførelse af bruger- og pårørenderåd på landets plejehjem.

Danske Ældreråd støtter ideen. Vi mener, at der skal være et fast forum for dialog på alle plejehjem. Det kan være bestyrelser, bruger- og pårørenderåd eller noget tredje. Det vigtigste er, at der er et forum, hvor repræsentanter for beboere og pårørende, medarbejdere og ledelse samt lokale ressourcepersoner med viden om ældreområdet kan mødes og drøfte alt fra daglig drift og økonomi til kvalitetsudvikling.

Derfor følger vi med stor interesse et beslutningsforslag om plejehjemsbestyrelser, som de borgerlige partier har fremsat i Folketinget. Danske Ældreråd vil dog ikke lægge sig fast på, om det skal være egentlige plejehjemsbestyrelser, og hvordan de skal arbejde, når der lige nu foregår forsøg med bestyrelser. Vi skal lære af disse forsøg, der blandt andet foregår i Brønderslev og Holstebro.

Klippekortsordningen
Vi skal også lære af to nye rapporter fra Videnscenter for værdig ældrepleje, som afdækker, hvordan ældre borgere oplever hjemmeplejen. Ikke mindst bør de kommuner, der har afskaffet klippekortsordningen lytte til de interviewede ældre i rapporterne, der over en bred kam fortæller, at klippekortet er de rene lykketimer for dem, og at de positive oplevelser med hjemmeplejen ofte knytter sig til oplevelser forbundet med klippekortet.

På mødet med Astrid Krag var klippekortsordningen også på dagsordenen.

Danske Ældreråd ser gerne, at klippekortsordningen skrives ind i serviceloven, så den ikke kan spares væk af kommunerne.

Det handler om at give nogle af de svageste ældre mulighed for mere selvbestemmelse. Eller som Kirsten Holst, formand for Hjørring Ældreråd formulerede det, så ”er klippekort-ordningen et serviceløft til dem, der har brug for ledsager til for eksempel en tur på kirkegården, til egen frisør, aflastning til ægtefælle, og hvad hver enkelt har ønske og brug for. Vi kan derfor kun anbefale, at klippekortsordningen bliver obligatorisk i alle kommuner”.

Medlemsundersøgelse
Alt i alt var det godt møde med ældreministen, hvor vi kom rundt om mange emner. Det er meget positivt, at ældreministeren går i direkte dialog med landets folkevalgte ældreråd, og hermed får indblik i de udfordringer, som ældrerådene arbejder med at løse.

Den viden og erfaring, som ældrerådene ligger inde med, er nemlig vigtig at få frem i lyset. Og det er da også derfor, Danske Ældreråd er i færd med at gennemføre en medlemsundersøgelse, hvor vi retter blikket mod de kommende kommunalvalg og de ældrerådsvalg, som i år afholdes i mange kommuner, ligesom vi spørger ind til klippekortsordningen og kommunernes arbejde med boligstrategi.

Jeg håber derfor, at alle ældreråd har lyst til at deltage i undersøgelsen.

Mogens Rasmussen
formand