Samtidig med at ældreplejen mangler personale, arbejder kun 15 procent af social- og sundhedsmedarbejderne i ældreplejen på fuldtid. En ny undersøgelse fra Vive har afdækket, hvad der afholder så mange fra at arbejde fuldtid, og hvad der kan gøres for at ændre på deltidskulturen.

Både fagchefer, ledere og medarbejdere peger i undersøgelsen på arbejdspresset som en tungtvejende årsag til, at flertallet af medarbejderne foretrækker deltid.

Det er blandt andet arbejdsmængden, tidspresset og en voksende andel af mere plejekrævende ældre, der skaber et arbejdstempo, som er vanskeligt at holde til på fuldtid. Det høje tempo øger også sygefraværet, går ud over den faglige stolthed, slider på krop og psyke og får flere til at overveje at forlade faget, konkluderer undersøgelsen.

Medarbejderne lægger også stor vægt på hensynet til balancen mellem arbejdsliv og familieliv i hverdagene, og ikke mindst i weekenderne. Som fuldtidsansat arbejder man nemlig typisk hver anden weekend, mens deltidsansatte typisk arbejder hver tredje.

Også på ledelsesniveau kan mindre deltid og mere fuldtid opleves som en hæmsko i forhold til vagtplanlægningen. For lederne kan det ofte være nemmere at håndtere spidsbelastningsperioder, planlægge weekendarbejde eller etablere vagtdækning ved sygdom, når de har forholdsvis mange medarbejdere på deltid frem for på fuldtid.

Bedre muligheder for fuldtid
Undersøgelsen viser, at der findes en række forhold, der kan skabe bedre muligheder for fuldtid.

En ændret arbejdstilrettelæggelse, hvor arbejdsopgaverne fordeles mere jævnt ud på døgnet kan både skabe et større organisatorisk behov blandt lederne for at have flere medarbejdere på fuldtid, ligesom det kan mindske arbejdspres og dermed give medarbejderne større tilskyndelse til at ville arbejde fuldtid.

Øget fleksibilitet og medarbejderindflydelse i forhold til vagtplanlægningen, herunder nye vagttyper og mere fleksible mødetider, rummer også et potentiale for at få flere på fuldtid.

Behov for politisk opbakning
At ændre kulturen og praksis kræver også ledelsesmæssigt mod og politisk opbakning. I undersøgelsen bliver det fremhævet, at det vil være forbundet med øgede udgifter at reducere arbejdstempoet og samtidig tilbyde flere medarbejdere længere vagter.

Det er derfor brug for, at ledere og politikere tør tro på, at det har positive effekter at reducere arbejdspresset, som også de foreløbige erfaringer fra KL og Forhandlingsfællesskabets fuldtidsindsats viser. At mindske arbejdspresset kan blandt andet øge medarbejdernes arbejdsglæde, reducere sygefravær og brugen af dyre vikarer, lyder det i rapporten.

Rapporten kan hentes her