Danske Ældreråd stiller på dette webinar skarpt på, hvordan centrale udfordringer kan løses i en kommende sundhedsaftale, der skal fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Det gælder for eksempel problemet med, at patienter fortsat tabes mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Hvordan kan patientforløb, der i dag opleves som usammenhængende, gøres mere smidige og sammenhængende? Er formaliserede samarbejder omkring de 21 akutsygehuse den bedste løsning? Og kan der findes en ny og mere værdibaseret styringsmodel i sundhedsvæsenet, der belønner i forhold til, om en behandling skaber værdi og resultat for den enkelte borger?

Oplægsholdere er Kjeld Møller Pedersen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet og Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Haderslev Kommune. 

Kjeld Møller Pedersen indleder webinaret med en rammesætning af behovet for en sundhedsreform – set med ældreområdets briller. Kjeld Møller Pedersen konkretiserer KLs og Danske Regioners 12 fælles pejlemærker for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og giver sit bud på reformens muligheder, og på hvad der skal til for, at kommunerne kan levere ensartet kvalitet i kerneopgaven.

Rolf Dalsgaard Johansen tager udgangspunkt i sin kommunale virkelighed og præsenterer, hvad der er vigtigt i en kommende sundhedsaftale set fra en sundhedsdirektørs bord: Hvilke centrale udfordringer findes i dag, og hvilke løsninger ønskes? Giver en centralt udarbejdet kvalitetsplan til at styre behandlingen i kommunerne de nødvendige løsninger? Hvilken større rolle kan kommuner og praktiserende læger spille fremover?

Der er efter begge oplæg afsat tid til besvarelse af spørgsmål fra deltagerne.

Webinaret blev afholdt tirsdag den. 23. marts 2021