Social- og ældreminister Astrid Krag har i sommer været på rundtur for at høre nyt om en række kommunale forsøgsprojekter, der skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. De lokale ældrerådsformænd var også inviteret.

En af de kommuner, der har haft ministerbesøg, er Struer. Her har man iværksat et projekt, der skal flytte dokumentationen fra kontormiljøer og ud til borgerens lejligheder på plejehjemmet.  Det betyder, at der er sat skærme op hos beboerne, så plejepersonalet ikke skal tilbage på kontoret for at dokumentere. I stedet kan de skrive alt ind i systemet, mens de er sammen med den enkelte borger. Hermed kan der bruges mere tid med borgerne.

Herudover kan skærmene også bruges til kommunikation med de pårørende, ligesom beboerne kan have billeder på skærmen, og pårørende kan lægge billeder af for eksempel børnebørnene ind i systemet.

– Det virker utroligt lovende, det de har gjort i Struer. Hvis det kommer til at virke lige så godt, som det umiddelbart ser ud, er det noget, vi må have udbredt. Så skal vi have det ud til alle de andre kommuner i landet, sagde Astrid Krag til Dagbladet Holstebro-Struer efter besøget.

Også Ældrerådet i Struer Kommune finder projektet spændende og ser frem til at følge det videre forløb.

– Det er altid positivt, når der arbejdes hen imod en bedre kontakt med beboerne og deres pårørende. Blandt andet er det positivt, at pårørende har mulighed for at lægge billeder ind og følge med i dagens aktiviteter. Forsøgsprojektet stiller store krav til såvel ledelse som medarbejdere omkring præcis og struktureret dokumentation. Jeg håber, at projektet lykkes og medfører, at der bruges mindre tid på dokumentation og mere tid til den enkelte beboer, siger Kirsten Bethe, formand, Ældrerådet i Struer Kommune.

Efterlyste faste retningslinjer for kommunale tilsyn
I Vordingborg Kommune har man under overskriften ”Bedre service, mere læring og flere effekter” iværksat et projekt, der blandt andet skal intensivere samarbejdet med bruger-pårørende-råd på plejecentre. Seniorrådet har været med fra projektstart og havde konkrete anbefalinger med sig til mødet med ældreministeren.

– Seniorrådet har fra vores midte udpeget medlemmer til bruger- og pårørenderåd. Derudover er vi på vej i projektet med at få nedsat et tværgående bruger-pårørende-panel. Seniorrådet har – senest til kommunens budget 2022 – argumenteret for at få normeret og ansat en kommunal pårørenderådgiver. hvilket Astrid Krag påskønnede, siger Flemming Tejmers, medlem af Seniorrådet, Vordingborg Kommune.

En del af projektet i Vordingborg er, at man skal anvende resultaterne af tilsyn og dokumentationspraksis på nye måder i udviklingen af krav og dokumentation.

– Jeg gav udtryk for overraskelse over, at der ikke er faste nationale retningslinjer og krav til indhold og form af det kommunale tilsyn på plejecentre og på frit valgs-området og efterlyste, at ældreministeren tog initiativ til at etablere dette. Som argument for sagen orienterede jeg om Vordingborg Kommunes seneste model for tilsynet udført af Afdelingen for Pleje og Omsorg.

Han henviser til, at modellen i Vordingborg bygger på en metode med to-dags tilsyn i de kommunale distrikter. Den gennemføres med særligt fokus på læring og udvikling.

– Som resultat af tilsynet blev der igangsat et arbejde med Tidlig opsporing af begyndende sygdom allerede fra efteråret 2020, så alle distrikter inden udgangen af 2021 har implementeret indsatsen. Ved tilsynet blev det observeret, at de fleste medarbejdere er meget omsorgsfulde og gør et kompetent fagligt arbejde for den enkelte borger med respekt for borgernes forskellighed, vaner og ønsker. Astrid Krag syntes, at det lød som et eksempel til efterfølgelse, fortæller Flemming Tejmers.

Plejehjemsbestyrelser godt fra start
En tredje kommune, der har haft besøg af Astrid Krag, er Brønderslev. Her fik ministeren et indblik i de foreløbige erfaringer med bestyrelser på plejecentre. Og erfaringerne er gode, ifølge både Brønderslev Kommune og Ældrerådet.

Der er nedsat bestyrelser på de enkelte plejecentre bestående af ældrerådsmedlemmer, personer fra lokalsamfundet og foreningslivet med interesse for plejecentret, pårørende, medarbejdere og plejecenterleder. Der er udvalgt en formand og sekretær for hver bestyrelse. De første bestyrelsesmøder er afholdt, og de næste møder er planlagt.

Bestyrelserne arbejder lokalt med sparring og input, der skal være med til at ruste ledelsen og højne kvalitet, omsorg og nærvær for beboerne. Der arbejdes blandt andet med at åbne plejecentrene mere op for byens beboere f.eks. i forbindelse med Open By Night og inddragelse af byen i aktiviteter. Der arbejdes også med ansøgning af fonde til positive oplevelser for beboerne, styrkelse af pårørendesamarbejde, temadrøftelser og med nedbringelse af sygefravær.

– Beskeden til Astrid Kragh var blandt andet, at vi endelig skal bevare plads til forskellighed i bestyrelserne, fordi det er det, der kan løfte plejecentrene i lokalområderne, og vi skal sikre den lokale forankring i bestyrelserne. En anden vigtig pointe er, at bestyrelsen skal være nogenlunde selvkørende, og ikke blive en ekstra opgave for plejecentrets ledelse, men tværtimod et godt supplement til ledelsen, siger Inger Møller Nielsen formand for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Vil skabe rum og tid i arbejdet med den enkelte borger
I Svendborg Kommune har man iværksat projektet ”Støtte til livet”, som har til formål at ændre kulturen i samarbejdsprocesser og opgavetilrettelæggelsen, så det sker med udgangspunkt i et borgerperspektiv fremfor i et systemperspektiv. Blandt andet organiseres arbejdet i tætknyttede teams og medarbejderne får frihed til en fleksibel planlægning. Inspirationen er den hollandske Buurtzorg model.

Formand for Ældrerådet i Svendborg Kommune, Bent Rasmussen ser gode perspektiver i projektet.

– Projektet ser bestemt lovende ud. Medarbejderne virker meget begejstrede, for det går jo blandt andet ud på at skabe rum og tid i arbejdet med den enkelte borger. Projektet giver medarbejderne bedre muligheder for at leve op til de intentioner, der ligger i vores Masterplan for fremtidens ældreliv i Svendborg kommune, fortæller Bent Rasmussen, formand, Svendborg Ældreråd.

Han henviser til, at et af grundelementerne i Masterplanen netop er, at borgere, der har behov for hjælp fra det offentlige, rummer viden og ressourcer, der i en samskabende proces kan udvikle og styrke vores velfærdsydelser.

– Jeg mødte en minister, som var virkelig god til at samtale med vores medarbejdere. Og jeg benyttede lejligheden til at takke hende, fordi jeg synes, at hun er god til at inddrage og værdsætte ældrerådene og Danske Ældreråd.

Ud over Struer, Vordingborg, Brønderslev og Svendborg kommuner besøgte Astrid Krag blandt andet også Esbjerg og Thisted kommuner og ældreråd.

Projekterne er en del af i alt 31 forskellige kommunale forsøgsprojekter, som skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Initiativet har tidligere været omtalt i Danske Ældreråds nyhedsbrev, ligesom man kan læse om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.