De skjulte optagelser fra plejehjem i Aarhus og Randers har ført til en nødvendig debat om, hvordan forholdene i den kommunale ældrepleje generelt kan forbedres. Et styrket kommunalt tilsyn med fokus på omsorg og værdighed, er en del af løsningen, vurderer Danske Ældreråd.

Kommunerne har i dag en generel forpligtelse til at føre tilsyn med den hjælp og pleje, der gives på plejehjem og i hjemmeplejen. Mindst én gang årligt skal kommunerne gennemføre et uanmeldt tilsyn på alle plejehjem.

De kommunale tilsyn skal strammes op
Det er i dag helt op til den enkelte kommune at beslutte, hvad tilsynene skal indeholde. Der er ingen krav til, hvordan de gennemføres, hvad der ses på i tilsynene, eller hvordan der følges op på tilsynene.

På tværs af landet er ambitionsniveauet i de kommunale tilsyn derfor også meget forskelligt. Nogle steder er de kommunale tilsynsmodeller meget ambitiøse, der er åbenhed om resultaterne, og tilsynene bliver set som et vigtigt led i den generelle kvalitetsopfølgning. Andre steder er det ikke tilfældet.

Danske Ældreråd mener, at ambitionsniveauet for de kommunale tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen skal hæves. Ikke med det primære formål at påvise fejl og svigt, men først og fremmest for at sikre læring og forbedre kvaliteten.

Det er vigtigt, at ældre og deres pårørende kan være trygge ved ældreplejen. Heri ligger også, at man kan have tillid til, at det, der foregår, er i orden, og at kommunerne – når der påpeges fejl og mangler – indrømmer det, lærer af det og gør noget ved det.

Tilsyn fanger ikke alt og kan ikke stå alene, men det er et vigtigt element i den løbende kvalitetsopfølgning og dermed også en del af løsningen.

Læs mere om tilsynsformerne på ældreområdet her

Hent inspiration i det statslige tilsyn
Hvordan får vi et bedre kommunalt tilsyn? Her kan der med fordel hentes inspiration i det nye statslige ældretilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med den social- og plejefaglige indsats på plejehjem og i hjemmeplejen.

Det statslige ældretilsyn gennemføres med afsæt i en række offentligt tilgængelige målepunkter. Målepunkterne kommer hele vejen rundt om plejen og ser både på selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel, relationer, metoder, ledelse, procedurer og dokumentation. Målepunkterne afspejler, at borgerens egen oplevelse af kvaliteten er central for tilsynet, og punkterne er relevante for både ledelse og medarbejdere i arbejdet med kvalitetsudvikling.

I det statslige tilsyn er der således ikke alene fokus på, om opgaverne løses og dokumenteres, men lige så meget på, om borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv, og om det understøttes af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet.

Det er fuldstændig afgørende. For hvis tilsynet næsten kun fokuserer på, om medarbejderne kan dokumentere, at de har leveret ydelserne til den enkelte, sender tilsynet nogle uheldige signaler til medarbejderne om, at det er det vigtigste – ikke omsorgen og nærværet.

Det statslige tilsyn er et supplement til de kommunale tilsyn og risikobaseret. Det vil sige, at styrelsen årligt fører tilsyn med ca. 10 pct. af plejehjemmene og hjemmeplejeenhederne, hvor der vurderes af være størst risiko for, at plejen ikke har den fornødne kvalitet.

Derfor giver det også god mening, hvis de kommunale tilsyn, som der trods alt gennemføres mange flere af, lægger sig op ad de målepunkter, som anvendes i det statslige tilsyn.

Læs målpunkterne for det statslige ældretilsyn her

Store forskelle på tilsynenes bedømmelser
Jyllands-Posten har i august 2020 foretaget en sammenligning af tilsynsrapporterne fra henholdsvis det kommunale og det statslige tilsyn på 10 plejehjem. Sammenligningen viser ifølge Jyllands-Posten, at i to ud af tre tilfælde giver det kommunale tilsyn en mere positiv bedømmelse, end det statslige tilsyn gør.

Danske Ældreråd mener, at det er behov for øget åbenhed om og flere nationale krav til de kommunale tilsyn på ældreområdet.

Det er kun på hjemmehjælpsområdet, der er i dag er et krav om tilsynspolitikker og dermed åbenhed om, hvordan tilsynene gennemføres.

Det er et kommunalt ansvar at sikre, at plejen og omsorgen har den nødvendige kvalitet. Derfor er det også naturligt, at ansvaret for kvalitetsopfølgning og herunder tilsyn ligger i kommunerne. Men kvaliteten skal nogle steder højnes.

Ældrerådene har derfor også en vigtig opgave med at arbejde for et så ambitiøst kommunalt tilsyn som muligt.

Anbefalinger til ældrerådene
Danske Ældreråd anbefaler, at ældrerådene følger den kommunale tilsynspraksis tæt. Konkret anbefales det:

1. Søg information om de kommunale tilsyn med plejehjem og hjemmepleje, hvis I ikke automatisk får det:
    a. Hvilke emner er der fokus på i tilsynet?
    b. Hvilke metoder anvendes der i tilsynet?
    c. Hvem gennemfører tilsynet? 
    d. Hvordan følges der op på tilsynet? 

    I kan finde god inspiration i målepunkterne for det statslige tilsyn, som Styrelsen for
    Patientsikkerhed udfører.

2. Vær opmærksom på, at ældrerådet skal høres om de tilsynspolitikker, som kommunerne en gang årligt skal udarbejde for det kommunale tilsyn på hjemmehjælpsområdet (der er ikke krav om tilsynspolitikker på plejeboligområdet).

3. Vær opmærksom på, at der normalt altid udarbejdes en tilsynsrapport efter gennemført tilsyn (men der er ikke krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter). Får I ikke tilsynsrapporterne i høring automatisk, så efterspørg det. Alle tilsynsrapporter bør desuden lægges ud på Plejehjemsoversigten.dk, som er landsdækkende og indeholder en beskrivelse af alle landets ca. 950 plejehjem