Danske Ældreråd tager til Ældretopmødet den 16. september med oplevelsen af, at der er taget mange gode initiativer i forhold til at starte en genopretning af ældreplejen. Men vi har også en bekymring for, at vi midt i de store diskussioner og de mange interessante forsøg, glemmer nogle af de indsatser, som umiddelbart kan iværksættes, og som kan styrke det borgerperspektiv, som der er bred enighed om, skal styrkes.

Vi anerkender selvfølgelig vigtigheden af, at vi afprøver nye ting, når vi ønsker at gentænke ældreplejen. Og vi hilser de initiativer, der er sat i gang i forlængelse af sidste ældretopmøde meget velkomne.

Blandt andet bliver det interessant at se, hvordan de tre forsøgskommuner Viborg, Langeland og Middelfart Kommune vil tilrette ældreplejen, efter at de har fået stor frihed til at gøre det, som de vil. Vi ved, at ældrerådene følger det tæt.

Det bliver også interessant at se resultaterne af de 31 kommunale forsøgsprojekter, der skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Projekterne i fuld gang, og flere ældreråd er involveret.

Men samtidig er Danske Ældreråd af den klare overbevisning, at der er masser på ældreområdet, der kan gøres allerede i dag og ikke først om flere år.

Beskyt klippekortet
I Danske Ældreråds september-nyhedsbrev kan du eksempelvis læse om en ny rundspørge fra KL, der viser, at hver femte kommune har droppet den klippekortsordning, som netop giver borgerene selvbestemmelse i form af hjælp til aktiviteter efter eget valg.

Danske Ældreråd finder det problematisk, at alt imens der foregår et omfattende arbejde med at finde de gode løsninger, der kan styrke borgerperspektivet, så dropper mange kommuner et tilbud, der allerede er gode erfaringer med. Det viser, at der er behov for, at man får skrevet klippekortet ind i serviceloven, så ordningen bliver obligatorisk i alle kommuner.

Tilsyn med borgerperspektiv
Et andet eksempel på hvordan vi ikke i tilstrækkelig grad får plukket de lavthængende frugter, er i forhold til det kommunale tilsyn. Gennem årene er der gjort masser af erfaring i, hvordan man kan får borgerperspektivet mere frem i tilsynene. Det, kunne vi godt tænke os, blev udbredt til hele landet.

Kort sagt så handler det om, at vi skal have alle kommuner til at have et tilsyn, der kigger på, om borgerens selvbestemmelse understøttes af tonen, adfærden og kulturen på stedet. Vi skal ikke et have tilsyn, der kun fokuserer på, om borgeren får de ydelser, borgeren er visiteret til.

Også her handler det om, at der skal laves nogle klare lovgivningsmæssige rammer, som kommunerne kan støtte sig til og efterleve.

Ældrerådsvalg
Behovet for at styrke borgerperspektivet vil uden tvivl også blive diskuteret i forbindelse det kommende kommunalvalg og ikke mindst ældrerådsvalg. Jeg tror, at det, at der igen er kommet stort politisk fokus på ældreområdet, vil smitte positivt af på interessen for ældrerådsvalgene.

En ny opgørelse, som Danske Ældreråd har foretaget, viser, at der er ældrerådsvalg i hele 90 kommuner i 2021. Så mange ældreråd vil få god mulighed for at bruge ældrerådsvalgene til at sætte øget fokus på, hvordan vi lokalt kan styrke ældreplejen.

I Danske Ældreråd vil vi blive ved med at fremføre vores anbefalinger. Det er nu, der er vilje til forandringer. Den skal omsættes i konkrete initiativer.

Inger Møller Nielsen
formand