Hvad enten regeringen bliver rød eller blå eller en regering hen over midten, kommer den til at stå med en række problemer, der skal løses på ældreområdet.

Manglen på arbejdskraft er massiv, kommunernes økonomi er presset og mange ældre oplever ikke at få den hjælp, de har brug for.

På tværs af partierne er der heldigvis en erkendelse af, at der er brug for nye løsninger. Men endnu har vi ikke fået konkrete svar på hvilke.

Danske Ældreråd har heller ikke alle løsninger. Men vi tør godt pege på nogle.

Styrk borgerperspektivet
En af hovedoverskrifterne i ”Danske Ældreråds ønsker til en kommende regering” er, at borgerperspektivet skal styrkes.

I forarbejdet til en ny ældrelov er der peget på mange løsninger, der trækker i den rigtige retning. Danske Ældreråd mener, at det haster med at få dem rullet ud i alle landets kommuner.

Vi anbefaler, at en ny regering kommer med nogle konkrete initiativer, der hjælper udviklingen på vej. Blandt andet ønsker vi, at der defineres en ny visitationsmodel, hvor beslutninger om hjælp sker i dialog mellem den ældre borger og de medarbejdere, der kommer fast i hjemmet, og der defineres nogle nationale kvalitetsrammer for det.

Vi ønsker også, at der laves en ny tilsynsmodel, hvor to statslige tilsyn skal lægges sammen, og at der laves en national ramme for det kommunale tilsyn og sikres en bedre involvering af borgere og pårørende. Samtidig har vi et stort ønske om, at personlig pleje, sygepleje, genoptræning og rehabilitering samles i én lovgivning.

Vi har flere andre ønsker til at styrke borgerperspektivet. Fælles for ønskerne er, at de kan understøtte en ny model for ældreplejen, som i stedet for at se ældre som en opgave i form af ydelser og minutter, ser ældre som de mennesker, de er – og lade deres individuelle præferencer og behov være styrende

Hæv servicerammen
En værdig ældrepleje handler også om økonomi. Kommunerne har her i efteråret indgået politiske aftaler om næste år budget. Mens dette skrives er alle aftaler endnu ikke på plads, men når vi taler med ældreråd, tegner der sig et billede af, at rigtig mange kommuner er økonomisk pressede, og at der bliver gravet dybt for at finde besparelser – også på ældreområdet.

Baggrunden er, at hele den danske økonomi er presset. Ligesom alle andre, er kommunerne ramt af høj inflation og stigende energipriser. Og samtidig stikker udgifterne af på det specialiserede socialområde. Derfor slår de penge, der af sat af til at dække det demografiske træk ikke til. Tværtimod er der overhængende fare for, at der vil blive skåret endnu mere på ældreområdet i de kommende års budgetter, medmindre der bliver reageret nu og her.

Derfor er en anden af hovedoverskrifterne i Danske Ældreråds ønsker til den kommende regering, at kommunerne skal have økonomi til at sikre en værdig ældreplejen. Vi anbefaler, at den kommunale serviceramme hæves, så kommunerne får mulighed for at bruge flere penge og udvikle velfærden.

Akut mangel på arbejdskraft gør, at alle løsninger skal i spil
En tredje kæmpe udfordring er massiv mangel på arbejdskraft på ældreområdet. Danske Ældreråd mener, at der akut er brug for en plan, der tænker nyt og ser fordomsfrit på alle mulige løsninger. Blandt andet anbefaler vi, at man åbner for, at andre faggrupper – og ikke nødvendigvis social- og sundhedsfaglige medarbejdere – kan varetage opgaver relateret til praktisk hjælp. Vi ser også gerne, at man ser mere fordomsfrit på bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft i ældreplejen. Og at indsatsen for at fastholde seniorer, der er ansat i ældreplejen skærpes betydeligt.

Danske Ældreråd har flere andre ønsker til en kommende regering. Dem kan du læse om i dette nyhedsbrev.

Inger Møller Nielsen
formand