Udbredelse af nye boformer til ældre

Vi bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til en variation i boformer. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche ældres mangfoldige behov og fremme muligheden for et godt liv som ældre.

Fremtidens udbud bør være varieret og matche livets forskellige faser fra livet som aktiv senior til livet som ældre med pleje- og omsorgsbehov.

I takt med den voksende ældrebefolkning stiger behovet for øget variation i boligudbuddet til ældre. Det kan eksempelvis være i forhold til boligstørrelse, beliggenhed, ejerforhold, tilgængelighed og graden af fællesskab.

En undersøgelse fra Vive fra 2019 viser, at 25 procent af de i dag 52-62-årige overvejer at flytte inden for de næste fem år, samt at seniorbofællesskaber er en attraktiv boligform for mange kommende seniorer.

Uattraktive ældreboliger
Ældrerådene oplever flere udfordringer på ældreboligområdet. Blandt andet at de boliger, kommunen råder over, ikke nødvendigvis er attraktive for nutidens og ikke mindst fremtidens ældre. For eksempel er mange ældreboliger på 50-60 kvadratmeter og ligger i små bysamfund. Både størrelse og beliggenhed betyder, at ældre fravælger disse med det resultat, at adskillige kommuner har tomme ældreboliger, som belaster den kommunale økonomi.

Der er generelt store forskelle kommunerne imellem i forhold til, hvilke boligtyper der mangler, og hvilke der er for mange af.

Mangel på plejeboliger
Når det gælder plejeboligområdet er udfordringen, at der i mange kommuner ikke er nok. KL anslår, at der på landsplan er brug for 10.000 – 13.000 nye plejeboliger i løbet af de næste 10 år.  En del af disse skal være demensvenlige.

Mangel på seniorbofællesskaber
Seniorbofællesskaber er en nyere boform som mange både nuværende ældre og kommende ældre har store forventninger til. Seniorbofællesskaber kan være medvirkende til at mindske følelse af ensomhed og øge livskvalitet, og seniorbofællesskaber kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen. Det anslås, at 80.000 ønsker at flytte i seniorbofællesskab (SFI).

Der bygges flere, men stadig ikke nok seniorbofællesskaber til at følge med efterspørgslen. En kortlægning fra Realdania viser, at der i 2016 blot var 215 seniorbofællesskaber, mens der i 2020 var 287. I løbet af 2020 har 31 nye seniorbofællesskaber slået dørene op, med i alt 1.072 nye boliger.

Realdania påpeger tre forhold, som har positive økonomiske effekter ved at bygge bofællesskaber: Transporttid for hjemmehjælp kan mindskes, nabohjælp øges og borgere bliver mere selvhjulpne.

Boligstrategi og byrum
Danske Ældreråd mener, at boliger og byrum i fremtiden – og i langt højere grad end det er tilfældet i dag – skal tænkes ind i en forebyggelsessammenhæng. Det skal ske med henblik på at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og behov for pleje hos ældre.

Der er både nationalt og lokalt behov for gennemtænkte, langsigtede og politisk vedtagne boligstrategier, som kan sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger til ældre. Boliger som kan fremme aktive og sunde ældreliv, skabe stærke fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed. Og boliger, som er tæt placeret på sundhedsfaciliteter, transport og indkøb.

Flere kommuner arbejder med udvikling af en boligstrategi - et arbejde, der grebet rigtigt an, rækker mange år ud i fremtiden. Set i lyset af den aldrende befolkning er der i alle kommuner behov for at formulere en sådan strategi, hvis det ikke allerede er sket. En lokal strategi, der bygger på en grundig analyse af nuværende og fremtidige behov og som er kommunalpolitisk vedtaget, vil kunne sikre et tilstrækkeligt udbud og skabe et større flow på hele boligområdet.

Background

Problemer, der kræver en løsning:

  • Der er i mange kommuner et stort behov for nye, attraktive boformer til ældre. Boformer, der kan udgøre et ’mellemtrin’ mellem den store kernefamiliebolig og plejeboligen.
  • Der mangler et flow på boligmarkedet i flere kommuner. Det øger både risikoen for, at ældre bliver isolerede og ensomme i deres boliger, og at børnefamilier har svært ved at komme ind på markedet.
  • Antallet af ældre, der ønsker at bo i et seniorbofællesskab, overstiger langt det nuværende udbud af boliger i seniorbofællesskaber.
  • Der er behov for politisk vedtagne boligstrategier både lokalt og nationalt – strategier som også inddrager nærområdet.
  • Det samlede antal plejeboliger (herunder plejehjem) til ældre er stort set uændret de seneste 10 år. I mange kommuner er der ventelister til plejeboliger og ønsker om flere demensegnede plejeboliger.

 Danske Ældreråd og ældreråd i hele landet arbejder for:

  • Alle kommuner udarbejder strategier for udvikling af fremtidens boformer til ældre, som kan sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud i kommunerne. Det bør være langsigtede strategier, der bygger på viden om det eksisterende boligudbud, den demografiske udvikling og borgernes ønsker til boformer – så det er muligt at dække behovene hos både aktive, svækkede og kommende ældre.
  • Ældre skal klædes bedst muligt på til at overveje en eventuel flytning. Der kan lokalt tages initiativer til borgermøder og -dialog, så der indsamles viden om borgernes ønsker og behov, og så borgerne oplyses om mulighederne i kommunerne.
  • Der skal sikres et større udbud af billige boliger til ældre. Høj husleje i lejeboliger kan udgøre en udfordring i forhold til at flytte, hvorfor Danske Ældreråd anbefaler, at udbuddet af billige, almene boliger til ældre øges. Det kan ske både ved opførelse af nye almene boliger og ved prioritering af midler til ombygning af eksisterende almene boliger til mere ældrevenlige boliger.
  • Der skal opføres flere seniorbofællesskaber. Fra centralt hold skal det sikres, at kommunerne har incitament til at understøtte opførelsen af seniorbofælleskaber. Lokalt har kommunen en vigtig rolle i forhold til at indgå partnerskaber med boligforeninger/ pensionskasser om seniorbofællesskaber og til at stille rådgivning til rådighed, udpege mulige byggegrunde m.v.

MÆRKESAGER

Scroll til toppen