Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Der bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til boligformerne til ældre. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme gode ældreliv.

Ældre har vidt forskellige behov og forventninger til deres bolig. Det er vigtigt, at fremtidens udbud af boliger er varieret og matcher de forskellige livsfaser i alderdommen, så det er muligt at dække behovene hos både aktive og svækkede ældre.

I takt med, at der kommer flere ældre, bliver der ikke alene behov for flere boliger, men også for en øget variation i boligudbuddet. Det kan eksempelvis være i forhold til ejerforhold, boligstørrelse, tilgængelighed og graden af fællesskab og social kontakt.

For eksempel ved vi, at seniorbofællesskaber kan være medvirkende til at mindste følelsen af ensomhed og øge livskvaliteten, og vi ved, seniorbofællesskaber kan bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen.

Ældrerådene mener, at fremtidens boliger i langt højere grad end det er tilfældet i dag skal tænkes ind i en forebyggelsessammenhæng – med henblik på at forebygge ensomhed, tab af funktionsevne og behov for pleje hos de kommende generationer af ældre.

Der er derfor behov for en gennemtænkt og langsigtet boligpolitik, som kan sikre et tilstrækkeligt udbud af boliger til ældre, og som kan fremme aktive og sunde ældreliv, skabe stærke fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed.

En sådan politik kan også være med til at mindske det manglende flow på boligmarkedet, som mange kommuner oplever, og som øger risikoen for, at ældre bliver isolerede og ensomme i deres boliger, og at børnefamilierne har svært ved at komme ind på boligmarkedet.

Background

Problemer, der kræver en løsning:

  • Der er i mange kommuner et stort behov for nye, attraktive boligformer til ældre. Boligformer der kan udgøre et ’mellemtrin’ mellem den store kernefamiliebolig og plejeboligen.
  • Der mangler flow på boligmarkedet i flere kommuner. Det øger både risikoen for, at ældre bliver isolerede og ensomme i deres boliger, og at børnefamilier har svært ved at komme ind på markedet.
  • Det går for langsomt med opførelsen af seniorbofællesskaber. Antallet af ældre, der ønsker at bo i et seniorbofællesskab, overstiger langt det nuværende udbud af boliger i seniorbofællesskaber.
  • Det samlede antal plejeboliger (herunder plejehjem) til ældre er stort set uændret de seneste 10 år. I mange kommuner er der derfor pres på plejeboligerne, dels mangler der plejeboliger til det stigende antal ældre, dels mangler der demensegnede plejeboliger.
  • KL anslår, at der på landsplan er brug for 10.000 til 13.000 nye plejeboliger i løbet af de næste 10 år.

Danske Ældreråd anbefaler, at:

  • Alle kommuner bør udarbejde strategier for udvikling af fremtidens boligformer til ældre, som kan sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud i kommunerne. Det bør være langsigtede strategier, der bygger på viden om den eksisterende boligsituation i de enkelte kommuner, den demografiske udvikling og borgernes ønsker til boligform i alderdommen – så det er muligt at dække behovene hos både aktive og svækkede ældre.
  • Borgerne skal klædes bedst muligt på til at tage en tidlig beslutning om passende fremtidig bolig og eventuel flytning. Der kan lokalt tages initiativer til borgermøder og -dialog, så der indsamles viden om borgernes ønsker og behov, og så borgerne oplyses om mulighederne i kommunerne.
  • Der skal sikres et større udbud af billige boliger til ældre. For mange ældre udgør høje lejepriser en udfordring i forhold til at flytte i mere ældreegnede boliger, og derfor skal udbuddet af billige almene boliger til ældre øges. Det kan ske både ved opførelse af nye almene boliger og ved prioritering af midler til ombygning af eksisterende almene boliger til tilgængelighedsboliger.
  • Der skal tilvejebringes flere seniorbofællesskaber. Fra centralt hold skal det sikres, at kommunerne har et tilstrækkeligt stort incitament til at understøtte opførelsen af seniorbofælleskaber. Kommunerne har samtidig en vigtig rolle i forhold til at indgå partnerskaber med boligforeninger eller pensionskasser om at øge udbuddet af seniorbofællesskaber, ligesom kommunerne kan stille rådgivning til rådighed, udpege mulige byggegrunde m.v.

MÆRKESAGER

Scroll til toppen