Danske Ældreråds mærkesager er blevet til med afsæt i drøftelser på fem dialogmøder med ældreråds og seniorrådsformænd og næstformænd i hele landet. Og afspejler hermed de udfordringer, som ældrerådene set over en bred kam, står overfor. Læs her, hvordan fire ældreråd allerede arbejder med nogle af de udfordringer og løsninger, som er beskrevet i mærkesagerne.

Mærkesag: Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

Kristian Skovhus, formand, Seniorrådet i Skanderborg Kommune

– I 2018 lavede vi i Seniorrådet en større rapport om demografiudviklingen i Skanderborg Kommune. Baggrunden var, at vi oplevede, at budgetterne på ældreområdet begyndte at skride kort inde i året, fordi kommunen ikke i
tiltrækkeligt omfang tog højde for den demografiske udvikling med flere ældre.

– I dag kan vi konstatere, at næste års budget i langt højere grad er i overensstemmelse med den demografiske udvikling, og at Seniorrådets rapport har haft en effekt. Det er vi selvfølgelig glade for.

– Men vi har dog stadig bekymringer for serviceniveauet på ældreområdet. Blandt andet om de penge, der nationalt er afsat til ældreområdet, bliver anvendt som tiltænkt. Bekymringen opstår, når for eksempel værdighedsmilliarden overgår til bloktilskuddet, og midlerne ikke længere er øremærkede initiativområderne i kommunens værdighedspolitik.

– Vi kan blandt andet se i næste års budget, at værdighedsmidlerne reduceres, og at der afsættes færre midler til klippekortsordningen på plejecentre.

Mærkesag: Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv

Erik Mitens, formand, Ældrerådet i Holstebro Kommune

– Som jeg ser det, er det store dilemma for ældrebefolkningen, at vi bliver flere og flere, men vi bliver ikke raskere. Derfor er der behov for at tale om forebyggelse og sundhedsfremme. Det er både rationel tankegang og god økonomi.

– Vi råder allerede over en række gode tilbud til forskellige grupper, men der er behov for en fortsat og forstærket indsats.

– I Ældrerådet i Holstebro arbejder vi derfor for, at kommunen øger den forebyggende indsats. Vi anbefaler, at man tænker i nye tilbud – og gerne i samarbejde med foreninger og organisationer. Selvom vi oplever stigende lydhørhed hos kommunalpolitikerne, er det foreløbig så som så med nye initiativer.

– En af udfordringerne er, at forebyggelse kan være rigtig mange ting. Det kan handle om bevægelse/motion, ordentlig kost, mindre alkohol, ingen tobak, stresshåndtering og forebyggelse af fald. Det kan også handle om at skabe tryghed gennem fælles boformer eller lokale fællesskaber med fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter. Der er derfor behov for, at der bliver skabt overblik over de mange forskellige indsatser, så man kan sætte effektivt ind.

Mærkesag: Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling

Elsa Bannebjerg, formand, Ældrerådet i Syddjurs Kommune

– Ældrerådet i Syddjurs tog sidste år de første skridt omkring egenbetaling i det nære sundhedsvæsen. Dengang havde vi blandt andet udfordringer med, at ældre betalte for kosten, når de var indlagt på en akutplads. Efter, at vi tog problemet op med kommunen, er det ikke længere tilfældet. Syddjurs Kommune er i dag meget opmærksom på, at akutfunktionen kører efter reglerne. Og vi har både akutpladser og en god udkørende akutfunktion.

– Det betyder dog ikke, at reglerne står klokkeklare, når man taler egenbetaling i det nære sundhedsvæsen. Når man tager borgeren tidligt hjem fra sygehuset og ud i det nære sundhedsvæsen i kommunen, kan det være uklart, hvornår borgeren kan opkræves egenbetaling. Vi har for eksempel et meget velfungerende rehabiliteringscenter i kommunen, men her betaler man for kosten. Men spørgsmålet, er om man skal det, om det er en holdbar løsning?

– Vi oplever, at det i det hele taget er svært at gennemskue, hvornår den ældre borger skal på en akutplads i forbindelse med hjemtagelse til rehabiliteringscentret.

Mærkesag: Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Kjel Bording Johansen, formand, Seniorrådet i Allerød kommune

– Politikerne, ældreråd og andre aktører er nødt til at gå i gang nu med at kigge på fremtidens boligformer for ældre. Ikke kun af hensyn til den nuværende generation af ældre, men også af hensyn til de næste generationer. Der skal kigges langt frem.

– Vi har derfor skubbet på for, at kommunen fik lavet en analyse af, hvordan fremtidens boligformer på ældreområdet ser ud, og af om kommunen har de rigtige boligformer for ældre i dag. Analysen blev færdig dette forår, og har givet seniorrådet og kommunen et kvalificeret grundlag for de videre drøftelser og beslutninger.

– Med den udvikling vi ser på ældreområdet, vil der hurtigt være behov for at planlægge nye ældreegnede boliger og plejehjem. Vi ved fra møder med kommunens ældre, at mange ønsker at bo stationsnært og gerne i mindre boliger end deres nuværende parcelhus. Derfor har vi opfordret byrådet til at planlægge områder, hvor der kan opføres nye ældreegnede boliger. Vi har også opfordret til arkitektonisk nytænkning og til, at Allerød Kommune lader sig inspirere af byggeri i andre kommuner.

– Generelt er der brug for flere forskellige seniorboliger til en overkommelig husleje og med fælleskaber for blandt andet at modvirke ensomhed.

Læs Danske Ældreråds mærkesager her

Publiceret den 18. december 2019