Efter efterårets ældrerådsvalg skal mange nyvalgte ældreråd finde deres ben at stå på. To garvede ældrerådsformænd deler her ud af nogle af de erfaringer, de har gjort sig gennem de sidste otte år.

– Man skal som nyvalgt ældrerådsmedlem lade være med at gå i panik, når det på ens andet møde kommer 27 bilag fra en tilsynsrapport. Ingen kan sætte sig ind i og forstå dette uden lidt træning.

Sådan lyder det fra May-Brit Horst, der de sidste otte år har stået i spidsen for Ældrerådet i Lolland Kommune, men som valgte ikke at stille op til det netop afsluttede ældrerådsvalg.

Hun kan kigge tilbage på otte år, der har budt på glæder, grin, skuffelser, ærgrelser, mange timer ved pc’en, og mange telefonopkald – alt mellem kl. 6 morgen og 23 med spørgsmål som ”min hjemmehjælp er ikke kommet”, hvordan får jeg varmehjælp eller min rollator er i stykker og en, der er svær at svare på, ”min kone vil ikke bades af en mandlig hjælper – og kommunen vil ikke høre på mig”.

Ældrechefen med på møder
En af de grundlæggende erfaringer, hun har gjort sig, er at man som ældrerådsmedlem løbende skal gøre sig klogere.

– Alene det at læse en dagsorden kan godt være svært i starten. Og det at læse et kommunalt budget er nærmest umuligt, hvis man ikke lige kommer fra en stilling i økonomiforvaltningen. Derfor er det vigtig at bede om hjælp. Vi har blandt andet god erfaring med at få en medarbejder fra økonomiafdelingen med til møderne og skille tallene ad, så de klart kan forstås. Vi har som ældreråd brug for at få klar besked om, at der skal reduceres eller gerne det modsatte, forklarer May-Brit Horst.

Hun peger samtidig på, at noget af det sværeste at sætte sig ind i, er kvalitetsstandarder og tilsyn. Her kan det også være en idé at få hjælp af administrationen til, hvordan rapporterne skal læses.

– Vi har ældrechefen med til vores ældrerådsmøder. Det er en stor hjælp, da han kan svare på spørgsmål undervejs i mødet, men han også et fast orienteringspunkt under overskriften Nyt fra ældre- og sundhed.

Dyk løbende ned i et emne
May-Brit Horst anbefaler desuden, at man sætte tid af på ældrerådsmøderne til at dykke ned i et specifikt emne. Man kan for eksempel invitere lederen af visitationen eller lederen af hjælpemiddeldepotet til at fortælle om deres arbejde. Begge er emner, som fylder meget, når ældrerådet får henvendelser fra borgere.

Hun peger samtidig på, at det er vigtigt at komme ud og tale med kommunens ældre borgere:

– Besøg på kommunens plejecentre er god måde at få indblik i, hvordan hverdagen er ”derude”. Ofte laver vi aftale om, at vi kan holde vores ordinære møde på centret efter en rundvisning.

– Alt sammen gør, at det bliver nemmere at lave et kvalificeret høringssvar om, hvordan tingene ser ud fra vores stol. Ikke et akademisk svar, men et svar, der beskriver, hvad for eksempel nedskæring af rengøring, hjælp i hverdagen eller lang ventetid på hjælpemidler konkret betyder for borgeren.

Introduktionskursus
Også Karin Dalager, der efter otte år som formand for Ældrerådet i Sønderborg Kommune nu takker af, peger på, at læringskurven kan være stejl i ældrerådet.

– For otte år siden blev jeg som nyvalgt medlem valgt til formand. Direktøren i kommunen havde, som altid, lavet en dagsorden og efter konstitueringen, sagde han – værsgo Karin, så må du. Nu var jeg ikke ukendt med mødeledelse, men det var en stor mundfuld for én, der ikke havde erfaring med dagsordener i en kommunal forvaltning.

– Dengang kunne jeg og mine kollegaer i ælderådet godt have haft brug for et kursus som det, der tilbydes nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen. Derfor afholder det ”gamle” ældreråd et introduktionskursus for det nyvalgte ældreråd, hvor vi øser ud af vores erfaringer. Vi håber, at det gør starten lidt nemmere for nye medlemmer, siger Karin Dalager.

På introduktionskurseret fortæller det ”gamle” ældreråd blandt andet om forventninger til ældrerådets arbejde, hvordan samarbejdet er med det politiske udvalg og med administrationen, og hvad det betyder, at ældrerådet er et høringsorgan.

Tæt samarbejde med kommunen
I det hele tager oplever Karin Dalager, at det giver stor værdi, at der et tæt samarbejde mellem Ældrerådet og kommunen.

– Hos os gennemgår vi ældrerådets dagsorden med udvalgsformanden eller direktøren for ældreområdet 14 dage før selve ældrerådsmødet. Med på ældrerådets møde er en sekretær, der på mødet skriver referat, som godkendes efter hvert punkt.

– Det har været en stor fordel for os, at vi bliver serviceret af en fra chefgruppen, da det har gjort det nemmere at få de oplysninger, vi har skullet bruge. Selvfølgelig er det ikke helt problemløst.

Pessimister kunne sige, at oplysninger bliver sorteret og selvfølgelig bliver de det, tilføjer Karin Dalager.

Vigtig også selv at opsøge information
Hun understreger derfor, at selvom ældrerådet bliver orienteret om det meste af kommunen, er det vigtigt, at man selv i rådet er opmærksomme på, hvad der foregår.

– Det er sket et par gange, at vi har fået vores information gennem avisen, hvilket er meget ubehageligt, særligt når journalisterne forlanger udtalelser om noget, vi ikke er orienteret om. Det stiller os i en umulig situation, slutter Karin Dalager.

De første møder

I nogle kommuner har kandidaterne til ældrerådet allerede haft lejlighed til at hilse på hinanden på et introduktionsmøde inden valget. Men mange mødes for første gang på det konstituerende møde.

Ofte er det rådets kommunale sekretær, der indkalder til mødet, som – indtil formanden er blevet valgt – typisk ledes af det rådsmedlem med den højeste anciennitet.

– Hos os ledes valget af formand af det længst siddende medlem i det nye Ældreråd. Hvis alle er nyvalgte, er det alder, der tæller. Herefter leder den nye formand mødet, og der vælges næstformand, og hvis der er andre poster, der skal besættes, så gør man det her, siger May-Brit Horst.

– På vores konstituerende møde laver vi desuden en mødeplan. Ældrerådet bestemmer ugedag og tidspunkt på dagen og sørger sammen med administrationen for, at det er tilpasset møder i ældre- og sundhedsudvalget, så sager herfra kan komme med på Ældrerådets dagsorden, uden at skulle vente fire uger. På et senere møde vælger vi til andre poster. Man kan her også fordele de politiske udvalg, så et ældrerådsmedlem for eksempel følger teknisk udvalg, et andet ældre- og sundhed, økonomiudvalget etc., oplyser May-Brit Horst, og tilføjer:

– Lidt senere i februar/marts, når Ældrerådet har afholdt et par møder, gennemgår vi vedtægterne og forretningsordenen. Vi har også gode erfaringer med at afholde en temadag, hvor vi sætter nogle timer af til at drøfte, hvilke fokuspunkter Ældrerådet vil arbejde videre med.

Også Karin Dalager anbefaler, at man sætter tid af til at finde ud af, hvilke områder ældrerådet skal satse på i en nærmere aftalt periode. På den måde får rådet et fælles grundlag at arbejde ud fra.

Videre læsning
Er du interesseret læse mere om overgangen til et nyvalgt ældreråd, er der inspiration at hente i Danske Ældreråds håndbog om ældrerådsarbejde.

Læs også artiklen ”Ældrerådsformand giver gode råd: Derfor skal et nyt ældreråd altid nydefinere sig selv”.