Valg til Danske Ældreråds bestyrelse er vel overstået, og jeg er glad for at kunne byde velkommen til en ny bestyrelse.

Det er første gang, at Danske Ældreråd har afholdt sit bestyrelsesvalg skrifteligt. Normalt afholdes valgene i forbindelse med temamøderne først på året. Men da de blev aflyst på grund af corona-situationen, måtte vi finde en anden løsning. En løsning, som der blev taget godt imod.

Bestyrelsen i Danske Ældreråd vælges for en toårig periode. Hertil vælges en ny formand på repræsentantskabsmødet. Regionsældrerådene har desuden en observatør i bestyrelsen.

Der blev valgt syv nye medlemmer ind i bestyrelsen, tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

side 13 i dette nyhedsbrev kan du se, hvem der blev valgt til bestyrelsen og hvem der ikke genopstillede. Desuden er en oversigt over valgte stedfortrædere.

Repræsentantskabsmøde udskydes
Som følge af corona-situationen og de seneste meldinger i forhold til genåbning, har vi desværre været nødt til at udskyde repræsentantskabsmødet til den 16. juni 2021. Udskydelsen betyder, at Danske Ældreråds nyvalgte bestyrelse først tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor der også skal vælges ny formand.

Det er selvfølgeligt ærgerligt at være tvunget til igen at udskyde, men vurderingen er, at ved at udskyde mødet til juni øges sandsynligheden for, at forsamlingsloftet er hævet for siddende forsamlinger. Blandt andet som følge af, at en stor gruppe danskere – heraf mange ældre – på det tidspunkt er færdigvaccineret.

Vaccinationsindsatsten forbedret
I det hele taget ser corona-situationen ud til at lysne. Næsten alle plejehjemsbeboere er færdigvaccinerede og efter en tumultarisk start på vaccinationsindsatsen for ældre i eget hjem, går det fremad. De fleste kommuner hjælper nu de borgere, der har brug for en håndholdt støtte i forhold til booking og transport. Dog er der forsat eksempler på ældre, der må sidde i lang tid for at komme igennem til at booke en tid, og flere steder er der langt i mellem vaccinationsstederne.

Mange ældre i eget hjem fortsat isolerede
Et andet problem finder vi blandt flere ældre i eget hjem. Mange af dem har fortsat meget begrænset mulighed for at deltage i aktiviteter. Det gælder både ældre, der er visiteret til aktivitetstilbud, men hvor tilbuddene nogle steder fortsat er helt eller delvist lukkede. Og det gælder i høj grad også ældre, der ikke er visiterede, og som er afskåret fra at bruge klubber, gå til træning og andet på grund af forsamlingsforbuddet.

Her er det vigtigt, at ældrerådene er opmærksomme på, at den nødbekendtgørelse, der har givet kommunerne mulighed for at fravige forpligtigelser og rettigheder med henvisning til at sikre kapacitet til håndtering af covid-19, er ophævet. Det vil sige, at kommunerne nu ikke længere kan fravige forpligtelser og rettigheder ud fra et kapacitetshensyn, men at der selvfølgelig stadig gælder de almindelige retningslinjer om afstand, forsamlingsloft med videre.

Mogens Rasmussen
formand